વોટ્સએપ જોડાઓ 👉  

google news

GPSSB OJAS Talati Call Letter 2023 Gujarat


WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો Join Now

GPSSB OJAS Talati Call Letter 2023 Gujarat , Gujarat Panchayat Service Selection Board ( GPSSB ) Published Call Letter Talati Bharti 2023 , ગુજરાત મહેસુલી તલાટી કોલ લેટર, New Revenue Talati Ojas Bharti, Ojas New Bharti 2023 in Gujarat Government, ગુજરાત મહેસુલી તલાટી કોલ લેટર જાહેર. And Ojas Talati Call Letter 2023 For 12th Pass Candidates.

GPSSB Talati Call Letter 2023 Gujarat

Job Recruitment BoardGujarat Panchayat Service Selection Board ( GPSSB )
Advertisement No10/2021-22
PostRevenue Talati Gujarat
Vacancies3437 +
Type of JobPanchayat Jobs
Talati Call Letter Not Release
Talati Exam Date 07 May 2023
Download Call Letter Very Soon
Job TypeGujarat Govt Jobs
Call Letter Download Website ojas.gujarat.gov.in
Official Websitehttp://gpssb.gujarat.gov.in/

★★ You Can Also Check ★★

Talati Old Paper PDF Download 2010 To 2017GPSSB Talati Exam Date 2022 Gujarat

Gujarat Talati syllabus 2023

The syllabus for the talati exam 2023 is given here, you can check the total number of questions, total number or marks and total time to complete your papers with OMR based exam. You have to complete your exam in the limited time periods given here.

Total number of question – 100

Total time of exam – 1 Hour.

Total marks – 100

The subjects wise weightage 

(1) General awareness and General knowledge* – 50 marks

(2) Gujarat Language and Grammar- 20 marks

(3)English Language and Grammar – 20 marks

(4) General Mathematics. – 10 marks

Gujarat Talati syllabus 2022
Gujarat Talati syllabus 2023

Steps to Download OJAS GPSSB Gujarat Talati Exam Call Letter 2023

Aspirants have to follow the below listed step-by-step procedure to download GPSSB Admit Card for Gujarat Talati Mantri Exam 2023. The steps are quite simple and easy to follow. Here is how you can generate & print OJAS Gram Panchayat Secretary Hall Ticket:-

  • 1st Step – Go to the OJAS website – ojas.gujarat.gov.in
  • 2nd Step – Open the “Call Letter/ Reference” link available on a homepage.
  • 3rd Step – Select the job option named “GPSSB/202122/10 Call Letter for Gujarat Village Panchayat Secretary (Talati cum Mantri) Examination, 2023“.
  • 4th Step – Fill up your “Confirmation Number of 08 Digits” and “Birth Date (dd-mm-yyyy)” on a login page.
  • 5th Step – Click on the “Print Call Letter” button.
  • 6th Step – Finally, your Hall Ticket will display on the screen. Cross-check all the details.
  • 7th Step – Download the Talati Admit Card PDF image to your device.
  • 8th Step – Make a printout of your Hall Ticket in A4 Size paper and bring it on the exam day.

GPSSB Talati Exam Pattern 2023

Let’s check the Competitive Written Exam Pattern of Gujarat Village Panchayat Secretary Posts. There will be only 01 (one) Written Test Paper of Objective type MCQs (Multiple Choice Questions) as tabulated below:-

PARTSYLLABUSEXAM MEDIUMMARKSDURATION
1General Awareness & General KnowledgeGujarati50 marks01 hour
2Gujarati Language & GrammarGujarati20 marks
3English Language & GrammarEnglish20 marks
4General MathematicsGujarati10 marks
TOTAL ⇒100 marks60 minutes
JOIN US ON WHATSAPP Join Now

Note: The Applicants Are Requested to Read the Official Notification Carefully Before Apply

Important Links
GPSSB Talati Official Website http://gpssb.gujarat.gov.in/
Revenue Talati Official AdvertisementClick Here
Talati Call Letter Official NotificationClick Here
Download Talati Call Letter 2023Not Released
Get Free Govt Job Alert On Mobile Telegram | Facebook | Email
Content Protection by DMCA.com

MaruGujaratPost.Com for latest updates, SBI Jobs, IBPS Jobs, BOI Jobs, Clerk Jobs, Probationary Officer Jobs, CA Jobs, MBA Jobs, MBBS Jobs, Peon Jobs, Binsachivalay Clerk Jobs, Police Jobs, Constable Jobs, Exam Pattern, Syllabus, Exam Result, Government Schemes, Government Jobs, Private Jobs, General Knowledge, Current Affairs, and other many more information for this site.... Thank You.

Connect with us:

WhatsApp GroupGet Details
Telegram ChannelGet Details
 Android ApplicationDownload
 Join Group (Email Alerts)Get Details
 Facebook PageGet Details
 Instagram PageGet Details
 Google NewsGet Details
Join Telegram Channel