ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના

ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના

ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત-મજૂરો તથા ગ્રામ્ય કારીગરો માટે રાજ્ય સરકારની ઘરથાળના મફત પ્લોટની યોજના 

યોજના વિભાગ પંચાયત વિભાગ ગુજરાત લાભ કોને મળશે ગ્રામ્ય વિસ્તારના ગરીબ લોકોને લાભાર્થી રાજ્ય: ગુજરાત 

ગ્રામ નિર્માણ વિભાગે ઘરવિહોણા કુટુંબોને મહત્તમ 100 ચોરસ વાર મફત પ્લોટ આપવા પ્રસિદ્ધ કરેલ સુધાર ઠરાવમાં ગ્રામસભા બહોળો પ્રચાર કરવા કહેવાયુ

રાજ્ય સરકારનો પ્રયત્ન છે કે તમામ ગરીબ લોકોને આ યોજનાનો લાભ વધુમાં વધુ મળી રહે 

ડોક્યુમેન્ટ   અરજી ફોર્મ, રેશનકાર્ડની નકલ,   આધારકાર્ડની નકલ,જમીન નથી તેની વિગત...

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાર્થીએ ઓફલાઈન અરજી કરવી પડશે