ધોરણ 10  પૂરક પરીક્ષા 

પરિણામ  2022

ધોરણ-10 પૂરક પરીક્ષા જુલાઈ - 2022 નું પરિણામ આવતીકાલે તા.06-08-2022 ના રોજ ઓનલાઈન જાહેર થશે.. 

પરિણામ વેબસાઈટ  

ધોરણ- 10  પૂરક પરીક્ષા  રિજલ્ટ  જોવાની  લિંક

સવારે 8 વાગે  પરિણામ જાહેર થશે 

ધોરણ- 10 પૂરક પરીક્ષા નું  રીઝલ્ટ 

બીજી વખત પરીક્ષા  આપેલ વિદ્યાર્થીઓને  શેર જરૂર કરશો

Arrow